Om Yxern

Yxern är Kalmar läns största insjö men är likväl ganska okänd och anonym därför att den ligger gömd i skogen. Det är endast på ett ställe man från allmän väg kan få en glimt av sjön och det är när man på väg 40 åker över broar över två smala vikar i sjöns norra ände. Här är vägen rak och hastigheten hög så de vägfarande har ingen möjlighet att se vilken fin sjö Yxern är.

Sjön har en mycket oregelbunden figur med många vikar och uddar. Det sägs om Yxern – som om en del andra sjöar – att den har 365 öar. Ingen har väl räknat dem men många är de i alla fall. Det finns praktiskt taget ingen bebyggelse runt sjön. Den är mest omgiven av barrskog. Därför får man en härlig känsla av vildmark när man är ute på den.

I sjöns södra del finns ett våtmarksområde med vassar och strandängar. I sjön finns ett mycket rikt fågelliv med häckande storlom, fiskgjuse och häger. Vidare häckar brunand, brun kärrhök, vattenrall, småfläckig sumphöna, rörhöna, storskrake och skrattmås.

Fiskbeståndet är rikligt med bl a gädda, abborre, siklöja och storvuxna bestånd av gös.

Sedan pesten på 1970-talet ödelagt Yxerns fina bestånd av flodkräfta inplanterades signalkräfta under 80-talet. Denna inplantering gav mycket goda fångster under 90-talet men under senare tid har fångsterna varierat kraftigt.

Sjön är genom sin skärgårdsliknande natur mycket attraktiv för det rörliga friluftslivet och kön till fiskekort är lång.

Vid Gröpplesand finns en fin badplats och goda möjligheter till bad finns även vid kala klippor ute i sjön. Där kan man påräkna att vara ostörd.

Sjöns stränder är bitvis långgrunda, på andra ställen stupar klippor lodrätt i vattnet. Sjön når ett djup av 26 meter på några ställen. Vattnet är av god kvalité med bra ph-värde. Det har en något brun färgton genom humusämnen från kringliggande skogsmark.

I slutet på 1930 talet drabbades sjön av en svår olycka. Efter att dittills varit i stort sett opåverkad av människohand blev den nu utsatt för en mycket hårdhänt reglering. Genom en orimlig vattendom tillåts nivåförändringar på nära tre meter. När denna dom kom till var det ännu inte minsta tal om att skydda naturen, endast att utnyttja den. Tappningsrätten har tidvis utnyttjats hänsynslöst vilket tillfogat sjön stora skador.

Ansvaret för tappningen åvilar nu Tekniska Verken i Linköping AB som äger flertalet kraftverk nedströms Yxern. Yxerns Fiskevårdsområdesförening har lagt ner ett stort arbete med att förmå kommuner och länsstyrelse att få till stånd en ny och ändrad vattendom. Det har gett till resultat att Kammarkollegiet utarbetat ett förslag till ny dom där regleringsvidden är c:a 75 cm mot nuvarande nära 3 meter. Sommartid inskränkes regleringsrätten ytterligare vilket skulle ge en nivå på sommaren nära vad som rådde före regleringen. Förslaget har emellertid inte kunnat genomföras på grund av brist på medel till det skadestånd som begäres av kraftverksägarna för den minskning av regleringsrätt förslaget till ny dom innebär.